Spot the Fox 07/25/18

Spot the Fox 07/25/18

Did you Spot the Fox in Norwalk yesterday?